CMNET-HEILONGJIANG-CN HeiLongJiang Mobile Communication Company Limited

ASN 132525
Country code CN
Total number of IPv4 401408
Total number of IPv6 2456134693158994811487772475392
Total number of IPs (combined) 2456134693158994811487772876800
IPv4 Ranges
 • 36.132.128.0 - 36.132.137.255
 • 36.132.138.0 - 36.132.181.255
 • 36.132.182.0 - 36.132.233.255
 • 36.132.234.0 - 36.132.255.255
 • 36.138.128.0 - 36.138.129.255
 • 36.138.238.0 - 36.138.238.255
 • 39.134.62.0 - 39.134.68.255
 • 39.135.132.0 - 39.135.137.255
 • 39.136.142.0 - 39.136.143.255
 • 111.40.0.0 - 111.40.128.255
 • 111.40.129.0 - 111.40.141.255
 • 111.40.142.0 - 111.40.145.255
 • 111.40.146.0 - 111.40.147.255
 • 111.40.148.0 - 111.40.153.255
 • 111.40.154.0 - 111.40.239.255
 • 111.40.240.0 - 111.40.247.255
 • 111.40.248.0 - 111.41.23.255
 • 111.41.24.0 - 111.41.128.255
 • 111.41.129.0 - 111.41.132.255
 • 111.41.133.0 - 111.41.168.255
 • 111.41.169.0 - 111.41.228.255
 • 111.41.229.0 - 111.42.4.255
 • 111.42.5.0 - 111.42.120.255
 • 111.42.121.0 - 111.42.208.255
 • 111.42.209.0 - 111.42.211.255
 • 111.42.212.0 - 111.42.251.255
 • 111.42.252.0 - 111.43.1.255
 • 111.43.2.0 - 111.43.39.255
 • 111.43.40.0 - 111.43.60.255
 • 111.43.61.0 - 111.43.122.255
 • 111.43.123.0 - 111.43.193.255
 • 111.43.194.0 - 111.43.203.255
 • 111.43.204.0 - 111.43.209.255
 • 111.43.210.0 - 111.43.222.255
 • 111.43.223.0 - 111.43.255.255
 • 111.55.112.0 - 111.55.114.255
 • 117.136.7.0 - 117.136.7.255
 • 117.136.56.0 - 117.136.57.255
 • 117.179.0.0 - 117.179.4.255
 • 117.179.5.0 - 117.179.21.255
 • 117.179.22.0 - 117.179.33.255
 • 117.179.34.0 - 117.179.75.255
 • 117.179.76.0 - 117.179.106.255
 • 117.179.107.0 - 117.179.108.255
 • 117.179.109.0 - 117.179.164.255
 • 117.179.165.0 - 117.179.219.255
 • 117.179.220.0 - 117.179.228.255
 • 117.179.229.0 - 117.179.247.255
 • 117.179.248.0 - 117.179.255.255
 • 211.137.224.0 - 211.137.255.255
 • 218.203.0.0 - 218.203.92.255
 • 218.203.94.0 - 218.203.95.255
 • 223.104.17.0 - 223.104.17.255
 • 223.104.113.0 - 223.104.118.255
 • 223.160.144.0 - 223.160.145.255
IPv6 Ranges
 • 2409:801a:: - 2409:801a:9f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:801a:a1:: - 2409:801d:2900:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:801d:2905:: - 2409:801d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:8087:1a00:: - 2409:8087:1a01:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:8087:1a02:: - 2409:8087:1aff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:871a:: - 2409:871d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:891a:: - 2409:891b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:891b:c9:: - 2409:891b:1c8:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:891b:1c9:: - 2409:891d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:8a1a:: - 2409:8a1a:21ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:8a1a:2200:: - 2409:8a1a:43ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:8a1a:4400:: - 2409:8a1a:75ff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:8a1a:7600:: - 2409:8a1d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:8b1a:: - 2409:8b1d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:8c1a:: - 2409:8c1d:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:8c85:1a00:: - 2409:8c85:1a00:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:8d1a:: - 2409:8d1a:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2409:8e1a:: - 2409:8e1a:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 240a:429a:: - 240a:429b:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 240a:42a0:: - 240a:42a1:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff