YUNIFY-NET Yunify Technologies Inc.

ASN 59078
Country code CN
Total number of IPv4 104192
Total number of IPv6 77990222474978957318644826112
Total number of IPs (combined) 77990222474978957318644930304
IPv4 Ranges
 • 139.198.0.0 - 139.198.9.255
 • 139.198.11.0 - 139.198.63.255
 • 139.198.66.0 - 139.198.255.255
 • 139.198.90.0 - 139.198.111.255
 • 139.198.114.0 - 139.198.119.255
 • 139.198.122.0 - 139.198.191.255
 • 139.198.192.0 - 139.198.199.255
 • 139.198.208.0 - 139.198.255.255
IPv6 Ranges
 • 2402:e7c0:: - 2402:e7c0:7f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2402:e7c0:80:: - 2402:e7c0:43f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2402:e7c0:440:: - 2402:e7c0:83f:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2402:e7c0:840:: - 2402:e7c0:bff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
 • 2402:e7c0:1000:: - 2402:e7c0:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff